بانوی_جنوب3

عضویت : 1392/08/27
زن
41 سال
کارشناسی

درجستجوی رسالت زیستن

خدایا به خاطر عمردوباره ای که به من بخشیدی تافرزندانم رابازهم دراغوش بگیرم سپاسگزارم.🙇
من و فرزندانم
- دختر - 5 سال