ساغرشکسته

عضویت : 1397/04/06
زن
28 سال
درج ندیپلممشده است
به خاطر داشته باشیم همراهی خداوند مثل نفس کشیدن است..... آرام  بی صدا همیشگی
من و فرزندانم
کیان - پسر - 8 سال
کتایون - دختر - 3 سال