مدیسا1365

عضویت : 1397/04/07
زن
کارشناسی ارشد
عاشقی را چه نیاز است به توجیه ودلیل.                                که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی
6 موضوع
پست
جرات یا حقیقت
1397/08/17 19:10:57 1516 پست
1516
11
دیگه خسته شدم
1397/04/19 22:42:44 18 پست
18
وای وای آبروم رفت
1397/04/12 20:47:32 39 پست
39
اهوازی های عزیز
1397/04/07 18:33:27 19 پست
19