مبیس

عضویت : 1396/10/13
زن
27 سال
لیسانس
اگر از دیده ی کوته نظران افتادیم                               نیست غم صحبت صاحب نظری ما را بس         
من و فرزندانم
آرتا - پسر - زیر یک سال