فیروزه98

عضویت : 1398/07/30
زن
28 سال
کارشناسی زیست شناسی

می خوام بهترین باشم برای مادرم برای دوستام برای همسرم و .... ولی همیشه خراب می کنم ....

عشقحقیقی‌و‌دوستانوفادار،دوگنجی‌که‌یافتنشان‌دشواراست