پریجون

عضویت : 1396/04/31
زن
لیسانس
کاربری قبلیم به علت عضو گیری برای گروه تل گرام ترکونده شد و با کاربری جدید در خدمتم😄
پروردگارا یاری ام ده تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم و بدون اینکه بدردم بخورند ، همدل و همدردشان باشم زیرا در سودای هر انسانی “ روح تو ” خانه گزیده است !
من و فرزندانم
- دختر - 7 سال