پریجون

عضویت : 1396/04/31
زن
لیسانس
کاربری قبلیم به علت عضو گیری برای گروه تل گرام ترکونده شد و با کاربری جدید در خدمتم😄
پروردگارا یاری ام ده ، تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم و بدون اینکه بدردم بخورند، همدل و همدردشان باشم .زیرا در سودای هر انسانی ” روح تو ” خانه گزیده 
من و فرزندانم
- دختر - 2 سال
1286