مخملی75

عضویت : 1397/04/26
زن
22 سال
دیپلم
ی روز تو تاکسی رانندهه رفت بنزین بزنه با ی راننده ی دیگه دعواش شد😓                                                 یارو ب راننده ی ما گفت😡تو مسافر کشی؟؟؟تو گوه کشی😤                                                                     ما چهارتا هم تو ماشین تا آخرش ب افق خیره بودیم😞😒
50 موضوع
پست
کالری شماری ها بیاین😆
1397/11/02 00:42:15 6 پست
6
میشه بیاین لطفا😔😔😔
1397/10/09 23:44:49 4 پست
4
بیاین لطفا😳
1397/10/09 10:14:56 21 پست
21
درد پریود خر است😢😢😢
1397/10/07 00:19:19 37 پست
37
در جواب چ عجب😕
1397/10/06 09:00:57 20 پست
20
8
کسی من میشناسه؟؟؟
1397/10/04 20:56:16 56 پست
56
فقط من بیدارم عایا؟
1397/10/03 04:31:20 38 پست
38
ناهار چی بپزم😠😕
1397/09/17 09:52:04 27 پست
27
ی لحظه میاین لطفا
1397/09/13 02:24:26 9 پست
9