یاسی402

عضویت : 1387/08/06
زن
36 سال
سکوت می کنم تا خدا سخن گوید، رها می کنم تا خدا هدایت کند، دست بر می دارم تا خدا دست بکار شود، به او می سپارم تا آرام شوم...
من و فرزندانم
پریسا - دختر - 9 سال