53

عضویت : 1398/02/02
مرد
كم سواد مايل به بي سواد
اگر بيشتر مي بينيد در مورد امضام نپرسيد.             تعداد آدم هايي كه در گذر زمان و با كم و زياد و فراز و نشيب زندگي از اصالت خارج مي شوند بسيار بيشتر از آدم هايي است كه اصالت خود را حفظ مي كنند . و اگر با خود صادقانه برخورد مي كرديم ضرب المثل "از اصل افتاديم نه از اسب" بايد رايج تر از ضرب المثل " از أسب افتاديم نه از أصل " مي بود.