نوراهستم

عضویت : 1397/05/27
زن
درج نشده است

متعهد به دوچشم سیاه💑❤

به بعضیابایدگفت:یادبگیر؛پشت کسی حرف که میزنی،وقتی دیدیش جلوش خم وراست نشی!