جنسیت :
زن
سن :
مدرک تحصیلی :
امضاء :
ما ز ياران چشم يارى داشتيم ....خود غلط بود آنچه ميپنداشتيم