پریجون

پریجون

کاربری قبلیم به علت عضو گیری برای گروه تل گرام ترکونده شد و با کاربری جدید در خدمتم😄

جنسیت :
زن
سن :
مدرک تحصیلی :
لیسانس
امضاء :
پروردگارا یاری ام ده ، تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم و بدون اینکه بدردم بخورند، همدل و همدردشان باشم .زیرا در سودای هر انسانی ” روح تو ” خانه گزیده