۰۷۸۰۲۸۸

عضویت : 1397/02/08
زن
لیسانس حقوق

من یه دختراحساسی باجنبه ام یعنی هیچ چیزی ارزش نداره خودموبابتش ناراحت کنم😋😋😋

روزگاری بود دل من که به عشق ایمان داشت...وندراین مزرع افت زده شوم حیات شاخ امیدی کاشت...چشم به راه توبودم که توکی می آیی ‌...برسرشاخه سرسبزامیددل من که توکی میخوانی😎😎😜😜😜😭😭😭