پریا_و

عضویت : 1396/08/25
زن
هرگز باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگری مقایسه نکن، به دیگران حسادت نکن و از زندگی خود راضی باش و این برای تو بهتر است اگر بدانی.
12 موضوع
پست
سوال تلگ رامی
1396/09/25 00:59:45 2 پست
2
به کدامین گناه؟
1396/09/16 04:48:06 125 پست
125
206
درگیری من با خودش
1396/09/10 16:54:04 14 پست
14
70
جذب خواستگار دلخواه
1396/09/08 23:56:54 43 پست
43
خودکشی ناموفق
1396/09/06 18:42:20 60 پست
60