گیلدا۲۰۰۰

عضویت : 1399/08/24
زن
فعلا دیپلم
تیکر کنکورمه۰۰ دختری در من ساز امیدواری میزند      از حضرت علی پرسیدند:بزرگترین گناه کبیره چیست؟حضرت نگفتند بی‌نمازی؛ نگفتند بی ‌حجابی؛ نگفتند روزه نگرفتن ...بلکه فرمودند: «مایوس و ناامید شدن از رحمت خداوند»باز آی باز آی هر آنچه هستی باز آیگر کافر و گبر و بت پرستی باز آیاین درگه ما درگه نومیدی نیستصد بار اگر توبه شکستی باز آی ...
من و فرزندانم

فقط 2 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40