آتَش

عضویت : 1396/11/18
زن
درج نشده است
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دام دگری پابستی😖 گفتا شیخا هرآنچه گویی هستم اما تو چنان که مینمایی هستی؟😫
 ترجیح میدم سینگل باشم و به ازدواج فکر کنم  تا اینکه ازدواج کنم و به مجردیم فک کنم  اینو خودم گفتم  دکتر شریعتی امروز کارداشت نیومد  (امضامو خوندین برای حال دلم صلوات میفرستین نفسا قربون دلای پاکتون)