helenjooni

عضویت : 1399/03/02
زن
زیر یک سال
نمی‌گم که ریا نشه:)
به خانه میایی ..برایت قهوه دم می کنم .. قاشقی سیانور در فنجانت می ریزم☕☕   ... روبرویت می نشیم ؛  لبخند می زنی ...می گویم قهوه ات سرد شد ،بگذار عوضش کنم♩  ؛؛؛؛؛ ساللللل هاست می خواهم تورا بکشم *ولی لبخندهایت را چه کنمم!
1652