مامان_۹۶

عضویت : 1396/02/10
زن
درج نشده است
فرهنگ یعنی بپذیریم وجود هر شخص دو بخش دارد!بخش اول:چیزهایی که انتخاب خودش  و بطور طبیعی به او داده شده است و نباید مسخره شوند! و بخش دوم:چیزهایی که انتخاب خودش هستند و به ما ربطی ندارند!!
من و فرزندانم
- دختر - 1 سال
یاس - دختر - 1 سال
1286