سوگندجان

عضویت : 1396/04/03
زن
29 سال
کارشناسی
به حدی دوستت دارم که میدانم خدا روزی ،سوالش از تو این باشد چه کردی او پرستیدت؟
1456