۱۳۳

عضویت : 1397/07/24
زن
دیپلم
دوچیزروح انسان رانوازش میکندیکی صداکردن خداست ودیگری گوش سپردن به صدای اوست اولی درنیایش 🌺دومی درسکوت🌺🌺💝
من و فرزندانم
- دختر - 4 سال