آشواریا

عضویت : 1396/11/18
زن
کارشنایی ارشد
برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمر را بهانه نکن، عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی میکنیم ❤
من و فرزندانم
عشق من و باباش - پسر - 2 سال
1997
1995