پیانولوژی

عضویت : 1 هفته پیش
مرد
کارشناسی ارشد موسیقی
مَرد که از چشم تو افتاد شکست, مَرد است هنوز ولی خانه ات آباد ,شکست ...
28 موضوع
پست
دریاچه قو ♬
1399/03/10 01:14:29 7 پست
7
تئوری (تئُری موسیقی) ♪
1399/03/09 14:58:06 21 پست
21
متولد مهر
1399/03/09 03:07:46 29 پست
29
جن گیر خوب 😈
1399/03/08 14:44:59 21 پست
21
آموزشگاه موسیقی ♪
1399/03/07 12:57:54 17 پست
17
تشنج
1399/03/06 17:54:26 3 پست
3
سال 1500 شمسی
1399/03/05 12:11:18 18 پست
18