آیلینییییی

عضویت : 1398/05/29
زن
14 سال
پایه نهم

بیچاره

یار مرا غار مرا عشق جگر خار مرا  یار تویی غار تویی
12 موضوع
پست
سلام سوال دارم
1398/06/21 22:18:03 9 پست
9
خدا زدگی
1398/06/21 20:13:53 45 پست
45
دلم گرفته
1398/06/21 19:32:50 30 پست
30
چی کار کنم
1398/06/13 00:06:36 10 پست
10
بی خوابی
1398/06/11 02:13:24 10 پست
10
خداااا
1398/06/09 12:55:54 19 پست
19
چرا من؟
1398/06/09 11:26:07 26 پست
26
کمکککک
1398/05/29 13:26:15 9 پست
9