دلبرییی

عضویت : 1399/05/05
زن
کنکوری🙄
میشه برا خانوم معلم شدنم یه صلوات مهمونم کنی 😔بدم میاد شاد باشم 🙂میدونی چرا؟؟چون هروقت شادبودم یهویکی زد توذوقم دلم شکست 😅میشه خندیدولی خوشحال نبود😅
46 موضوع
پست
شاید بودن بلدنبودم 😔
1400/01/25 00:42:09 12 پست
12
این حس...
1400/01/24 00:36:56 3 پست
3
تعبیرخواب
1400/01/21 09:45:12 8 پست
8
یه نظردرمورد....
1400/01/20 21:41:14 12 پست
12
آهنگ ...‌
1400/01/16 08:43:38 2 پست
2
عکسس
1400/01/15 13:10:57 53 پست
53
من گناهکارم
1400/01/09 02:21:25 29 پست
29
یعنی چی؟؟
1400/01/08 18:36:32 1 پست
1
کنکور کنکور⛔⛔
1400/01/07 21:20:08 4 پست
4