اسمانور

عضویت : 1396/07/26
زن
درج نشده است
زیر عبا اشرف مخلوقات حضرت محمد هست امام حسین و امام حسن هستند امام علی هستن ولی وقتی جبرییل از خداوند میپرسد چه کسی زیر عباس خداوند میفرمایند فااااااااطمه و ابوها  ...😍😍
من و فرزندانم
- پسر - 1 سال
1286