هانی_khanoom

عضویت : 1399/01/10
زن
16 سال
دبیرستان (پزشک آینده)☺⚕
عامو هیکیم نداریم بهش بگیم دوسوم میداری بگه ووی ها!🤕💔😹 دلوم میخادا برم بالوی یی کوه بلندی از ته دلوم با تمام وجودوم جار بزنم دوست میدارم😍اما حوصلم نیس💔😂😴 قسمتی از فیلم وسترن ب لهجه شیرازی 🎥: +بیل کاکو او وینچسترو ر وردو بیو😦😦 _کیلینت چیطو شده کاکو!😲 + قبیلی آپاچیا اومدن جر!😱😱🔫 _اوی قیووومت بیگیره تو سرشون اومدم😤😤 +چادُرا رِ ک اَلُو زدن🔥 ای کلانتروم ک گروخته🏃زنا هم سرشون پتیه...!😰👸🙈حالو چیکار کنیم?😟 _خاک تو سرمون شد🤕عامو ولشون کن😐😂😂 اعضای بدن ی شیرازی از بالو ب پویین😃:۱.سر کله💆۲.چیش چار👀۳.چَک پوز👃👂۵.چَک چیل👄۶.کَت کول💪۷.پک پهلو🏋۸.پر پاچه👖۹.پک پا👣😂 شرایط ی دختر شیرازی در جلسه خاسگاری ب سبک شعر😋👰:☆میگمش راسش بوگو دوسوم میداری? میگه ووی ها! ☆میگمش اگر بخام پا پیش میزاری? میگه ووی ها! ☆میگمش قول و قرار با کسی نداری? میگه ووی نه! ☆میگمش نپس بیام ب خاسگاری? میگه ووی ها! ☆میگمش اگر ننت ی دهن پُر گفت نمیخویمش میکنی رو حرف و قولت پا فشاری? میگه ووی ها! ☆میگمش آقات چیطو اگر اوم باز بگه نخیر میتونی تو رو آقاتم دلیل بیاری? میگه ووی ها! ☆میگمش تو قوم و خیشا کسی هس ک ای چیا شد بکنه تو روز مبادا تو رو یاری? میگه ووی ها! ☆میگمش اگر نخاسن من و تو ب هم برسیم تو بری من میکنی گریه و زاری? میگه ووی ها! ☆میگمش با ای همه اوضا ینی ترکُم میکنی روزی روزگاری? میگه ووی نه! ☆میگمش نپس بزار همی اینا رو برم از دلوم بُپُرسم بیبینم با ای همه خُسنوی ک تو داری میگه ووی ها?!😋😂💑 فقط ی شیرازی معنی ای ضرب المثلو رو میدونه!😂😂😎 بیوووو همی حالو شد چاروی زند!!!😤😤😤😂😂😂
1786