جنسیت :
زن
سن :
مدرک تحصیلی :
امضاء :
همیشه به قلبتان گوش دهید اگر چه در سمت چپ شما قرار دارد اما همیشه راست خواهد گفت 🌹