جنسیت :
زن
سن :
36
مدرک تحصیلی :
امضاء :
باران هم که باشی برای کاسه های وارونه کاری نمیشه کرد