جنسیت :
زن
سن :
36
مدرک تحصیلی :
امضاء :
حتی اگر یک فرشته هم که باشی  باز هم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد ! پس خودت رو گرفتار  حرف مردم نکن