جنسیت :
زن
سن :
77
مدرک تحصیلی :
امضاء :
من شبیه کسی در دنیا نیستم پس زندگیم نمیتواند شبیه دیگری باشد پس میخواهم خودم باشم فقط همین