جنسیت :
زن
سن :
48
مدرک تحصیلی :
امضاء :
میدونی خنده های شیرینت من رو به زندگی امیدوار میکنه و نگاه زیبات به من امید زندگی میده .