c_o_r_a_l

c_o_r_a_l

من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

جنسیت :
زن
سن :
مدرک تحصیلی :
امضاء :