تاریخ شروع و پایان مسابقه

16 آذر 1401 تا 18 آذر 1401

هدایای این دوره

100 هزار تومان

نحوه شرکت در مسابقه عکس

تست مسابقه

برندگان مسابقه

یلدای 1401

گندم

گندم

16 رای
3239 17