2726

اگر پسر باش آره .باید ختنه کرد.وگرنه بر نمی‌کرد فقط نوزاد  زیاد شیر بخور که از بدن خارج بشه .لباس بچه هم زیاد نباش که عرق کنه و آب بدن کم شده .وقت عفونت باید حجم ادرار زیاد بشه که عفونت با ادرار از بدن خارج بشه 

ارسال نظر شما
2687