مامانبزرگپانیذ

عضویت : 1397/04/01
زن
دیپلم
گاهی تنهایه دعا کافیست تاهمه چیز عوض بشه .......پس بیاییم برای هم دعای خیر کنیم تامرغ آمین ،آمین بگه ......آمین