کنیشکه_نازارگم

عضویت : 1401/01/20
زن
29 سال
استرس و اضطراب
نازانم چی بکم ای دارو فروش جرگو درونم هاتوته خروش دخیلتم روحم فدای خاکت بی بمده دوایک دردم ساکت بی