هورتاش

عضویت : 1400/05/18
زن
محصل
دکترم فهمیده دردم درد بی درمان توست،دیدنت را نسخه حال خرابم کرده است                                                                                   بی وفا داروی من گرمای دستان تو بود،لطف کن دیگر نیا دکتر جوابم کرده است 🙂🖤🖤                                      
35 موضوع
پست
غم 😔
1400/10/04 18:00:46 0 پست
0
شر میشه 😶
1400/09/19 11:12:21 0 پست
0
چالش ناشناس 🙂🌱
1400/09/16 11:48:38 0 پست
0
چالش ناشناس 🙂🌱
1400/09/11 13:13:14 0 پست
0
چالش ناشناس 🙂🌱
1400/09/11 13:12:13 0 پست
0
چالش ناشناس 🙂🌱
1400/09/11 13:10:05 0 پست
0
چالش ناشناس 🙂🌱
1400/09/11 13:09:03 0 پست
0
چالش ناشناس 🙂🌱
1400/09/11 13:07:08 0 پست
0
چالش ناشناس 🙂🌱
1400/09/11 13:06:11 0 پست
0
2221