توسکااا۸۸

عضویت : 1400/06/05
زن
16 سال
محصل
گر نباشد رنگ رویا به چه دل باید سپرد/!؟                                 گفت چشم تنگ دنیا دوست را                                               یا قناعت پرکند یا خاک گور
75 موضوع
پست