شبح_سرگردان

عضویت : 1397/01/20
زن
مدرک؟منظور همون چند واحد و چند جزوه بی ارزش؟ هه
دوران بـقا چـو بـاد صـحـرا بـگذشـت/ تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت__ پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد/بر گـردن او بـمـانـد و بــر مـا بــگـذشـت 🌷مخاطب خاموش دیروز و روشن!امروز...