عروسک_پارچه_ای

عضویت : 1397/02/21
زن
دیپلم

از  دو رنگی  یاران و  ز  فریب عیاران  دیدم و چه ها دیدم یک به یک تماشایی

ادم مذهبي اي نيستم،اما از آناني که به هيچ، پايبند نيستندميترسم،از آناني که خدا را به چالش مي کشندميترسم، اينها براي هيچ کس و هيچ چيز ارزشي قائل نيستند،فريب ظاهر روشنفکرشان را نخوريد،کساني که تنها خود را و عقل خود را قبول دارند،شما را در نهايت، هيچ مي پندارند💔 اينان به عشق نيز خيانت ميکنند💔چرا که خدايي ندارند😔آدم مذهبي اي نيستم امااز آناني که بيش از حد مذهبي اند، ميترسم،ازهر دين و آئيني که باشد، از آناني که تنها آئين ومذهب خود را راه سعادت ميدانند، ميترسم،کساني که به غير از خود و هم کيشانشان، ديگران را کافر مي انگارند، فريب ظاهر خدا ترسشان را نخوريد،شما را در نهايت، کافر مي پندارند 💔اينان به عشق نيز خيانت ميکنند💔چرا که به درگاه خدايشان توبه خواهند کرد...آدم مذهبي اي نيستم اما♥️ خدا♥️همه دارايي من است♥️😻
140 موضوع
پست
درست کردن کمپوت میوه
1398/06/28 14:32:27 8 پست
8
ترشی
1398/06/21 16:56:37 7 پست
7
ترشیم چرانمیرسه
1398/06/20 23:12:56 20 پست
20
سینمایی روزواقعه
1398/06/19 23:29:07 29 پست
29
مشاوره روانشناس
1398/06/14 19:38:38 2 پست
2
مصرف زیادسیر
1398/06/12 21:00:05 35 پست
35
کیا سیر زیادمیخورن؟
1398/06/12 20:47:59 40 پست
40
اسم نی نی پسر
1398/06/12 15:58:55 36 پست
36