آرادکوچولومامان

عضویت : 1397/06/16
زن
22 سال
لیسانس
گــــــرگ باش!                                             هیچی دیگ همین😐                                    منم ی جایی خوندم گفتم شاید خوبه گرگ باشی، ب من چ اصن مرغ باش...تخم بزار والا😐😂
من و فرزندانم
- پسر - 1 سال