استادمهربان

عضویت : 1397/06/21
مرد
فوق ليسانس

🚗🚙منعاشق رانندگي هستم🚗🚙

هرگز منتظر فرداهاي خيالي نباش،سهمت را از شادي هاي زندگي همين امروز بگير و "در لحظه زندگي كن"
من و فرزندانم
- پسر - 3 سال