نازبانو1379

عضویت : 1398/03/08
زن
20 سال
دیپلم تجربی

خوشکل شوشو دخمل بابام😅

ای زن که دلی پر از صفا داری از مرد وفا مجو مجو هرگز اومعنی عشق را نمی داند راز دل خود به او مگو هرگز
1786