آلبالوجان

عضویت : 1397/11/16
زن
لیسانس
هرگاه آدمی چیزی را با ایمان بطلبد، باید بستاند؛ زیرا خداچاره ساز است و تدابیر خود را می آفریند.😊✌