صباچی۷۳

عضویت : 1397/05/03
زن
24 سال
دانشجو
هرکسی بوسه ستاند ز لب یار کسی، بی گمان دست در آغوش نگارش ببرند
موردی یافت نشد!