جنسیت :
زن
سن :
33
مدرک تحصیلی :
امضاء :
بزرگی ما به هدفی است که در سر داریم و آن را می جوییم.
شما اکنون چه هدفی در سر دارید؟ به همان میزان عظیم هستید.......