جنسیت :
زن
سن :
28
مدرک تحصیلی :
کارشناسی
امضاء :
*دوستم به روزگاران چربی نشسته بر تن / پنهان نمی توان کرد الا به روزگاران*