جنسیت :
زن
سن :
35
مدرک تحصیلی :
امضاء :

وقتی یک زن دیوانه وار با تو صحبت میکنه خوشحال باش چون سکوت یک زن نشانه پایان توست