جنسیت :
زن
سن :
30
مدرک تحصیلی :
امضاء :
در دنیا معتدل باشید زیرا هرکس به هرچه قسمت اوست می رسد.
پیامبر(ص)