ماه اول

هفته
2
3
4
1

ماه دوم

هفته
1
2
3
4

ماه سوم

هفته
2
3
4
1

ماه چهارم

هفته
1
2
3
4

ماه پنجم

هفته
1
2
3
4

ماه ششم

هفته
1
2
3
4

ماه هفتم

هفته
1
2
3
4

ماه هشتم

هفته
1
2
3
4

ماه نهم

هفته
1
2
3
4